nach oben

Trashracks

Stationary intake trashracks & Moveable intake trashracks

Stationary intake trashracks

Picture: Intake trashrack for New Naga Hammadi barrage, river Nile, Egypt

Moveable intake trashracks

Picture: Intake trashrack for Karakaya dam, Turkey